skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: Political Sociology/Interactions; Nationalism xóa Tác giả/ người sáng tác: Muro, Diego xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The politics of war memory in radical Basque nationalism

Muro, Diego

Ethnic and Racial Studies, 01 May 2009, Vol.32(4), p.659-678 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870801943654

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spanish nationalism: Ethnic or civic?

Muro, Diego ; Quiroga, Alejandro

Ethnicities, March 2005, Vol.5(1), pp.9-29 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-7968 ; E-ISSN: 1741-2706 ; DOI: 10.1177/1468796805049922

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and nostalgia: the case of radical Basque nationalism *

Muro, Diego

Nations and Nationalism, October 2005, Vol.11(4), pp.571-589 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/j.1469-8129.2005.00220.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Social Roots of Basque Nationalism by Alfonso Pérez‐Agote

Muro, Diego

Nations and Nationalism, April 2008, Vol.14(2), pp.410-412 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/j.1469-8129.2008.00347_7.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Muro, D
  2. Muro, Diego
  3. Quiroga, A.
  4. Alejandro Quiroga
  5. Pérez-Agote, Alfonso

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...