skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Murata, Hidekazu xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experimental Evaluation of Low Complexity User Selection Schemes for Multi-User MIMO Systems

Nishino, Satoshi ; Murata, Hidekazu

IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences, 2015, Vol.E98.A(2), pp.606-610 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0916-8508 ; DOI: 10.1587/transfun.E98.A.606

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Error-Propagation Minimization Based Signal Selection Scheme for QRM-MLD

Shubhi, Ilmiawan ; Murata, Hidekazu

IEICE Transactions on Communications, 2016, Vol.E99.B(7), pp.1566-1576 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0916-8516 ; DOI: 10.1587/transcom.2015EBP3435

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software Radio-Based Distributed Multi-User MIMO Testbed: Towards Green Wireless Communications

Murata, Hidekazu ; Yoshida, Susumu ; Yamamoto, Koji ; Umehara, Daisuke ; Denno, Satoshi ; Morikura, Masahiro

IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences, 2013, Vol.E96.A(1), pp.247-254 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0916-8508 ; DOI: 10.1587/transfun.E96.A.247

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Study on Dynamic Clustering for Large-Scale Multi-User MIMO Distributed Antenna Systems with Spatial Correlation

Zhao, Ou ; Murata, Hidekazu

IEICE Transactions on Communications, 2016, Vol.E99.B(4), pp.928-938 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0916-8516 ; DOI: 10.1587/transcom.2015EBP3353

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

USRPによるマルチユーザMIMO伝送実験用移動端末の試作(学生・若手発表および一般)

篠原, 諒 ; 村田, 英一 ; 吉田, 進 ; 山本, 高至 ; 梅原, 大祐 ; 田野, 哲 ; 守倉, 正博 ; Shinohara, Ryo ; Murata, Hidekazu ; Yoshida, Susumu ; Yamamoto, Koji ; Umehara, Daisuke ; Denno, Satoshi ; Morikura, Masahiro

映像情報メディア学会技術報告, 2013, Vol.37.9(0), pp.25-28

ISSN: 1342-6893 ; DOI: 10.11485/itetr.37.9.0_25

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance improvement of ZF-precoded MU-MIMO transmission by collaborative interference cancellation

Murata, Hidekazu ; Shinohara, Ryo

IEICE Communications Express, 2015, Vol.4(5), pp.155-160

ISSN: 2187-0136 ; DOI: 10.1587/comex.4.155

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experimental Evaluation of Orthogonality-Based User Selection Schemes for Multi-User MIMO Systems
直交度基準ユーザ選択手法を用いるMU-MIMOシステムの屋内伝送実験による特性評価(学生・若手発表および一般)

西野, 智 ; 齊藤, 俊 ; 谷口, 眞人 ; 村田, 英一 ; Nishino, Satoshi ; Saito, Suguru ; Taniguchi, Masato ; Murata, Hidekazu

映像情報メディア学会技術報告, 2014, Vol.38.8(0), pp.25-28

ISSN: 1342-6893 ; DOI: 10.11485/itetr.38.8.0_25

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experimental Evaluation of Non-linear Collaborative Interference Cancellation Technique in Multi-user MIMO Transmission
非線形共同干渉キャンセルを行うMU-MIMOシステムの伝送実験(学生・若手発表および一般)

藤本, 裕真 ; 篠原, 諒 ; 林, 勇治 ; 村田, 英一 ; Fujimoto, Yuma ; Shinohara, Ryo ; Hayashi, Yuji ; Murata, Hidekazu

映像情報メディア学会技術報告, 2014, Vol.38.8(0), pp.29-32

ISSN: 1342-6893 ; DOI: 10.11485/itetr.38.8.0_29

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance Evaluation of Multi-User MIMO Experimental System in Time-Varying Channels
マルチユーザMIMO実験システムにおける伝搬路変動対策に関する一検討(放送現業技術・送受信技術および一般)

田中, 利樹 ; 村田, 英一 ; Tanaka, Tosiki ; Murata, Hidekazu

映像情報メディア学会技術報告, 2013, Vol.37.34(0), pp.25-28

ISSN: 1342-6893 ; DOI: 10.11485/itetr.37.34.0_25

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance Improvement of Collaborative Interference Cancellation in Fast Fading Environments
移動局共同干渉キャンセルの高速フェージング環境における特性改善(学生・若手発表および一般)

田中, 利樹 ; 村田, 英一 ; Tanaka, Tosiki ; Murata, Hidekazu

映像情報メディア学会技術報告, 2015, Vol.39.6(0), pp.5-8

ISSN: 1342-6893 ; DOI: 10.11485/itetr.39.6.0_5

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. Japanese  (8)
  2. English  (5)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Murata, Hidekazu
  2. 村田, 英一
  3. Murata, H
  4. Denno, Satoshi
  5. Morikura, Masahiro

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...