skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Muralidhar, Krishnamurty xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interval Responses for Queries on Confidential Attributes: A Security Evaluation

Muralidhar, Krishnamurty ; Sarathy, Rathindra

Journal of Information Privacy & Security, 2013, Vol.9(1), pp.3-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15536548 ; E-ISSN: 2333696X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perturbing nonnormal confidential attributes: The Copula approach

Sarathy, Rathindra ; Muralidhar, Krishnamurty ; Parsa, Rahul

Management Science, Dec 2002, Vol.48(12), pp.1613-1627 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00251909 ; E-ISSN: 15265501

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accessibility, security, and accuracy in statistical databases: The case for the multiplicative fixed data perturbation approach

Muralidhar, Krishnamurty ; Batra, Dinesh ; Kirs, Peeter

Management Science, Sep 1995, Vol.41(9), p.1549 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00251909 ; E-ISSN: 15265501

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Muralidhar, Krishnamurty
  2. Sarathy, Rathindra
  3. Muralidhar, K
  4. Rathindra Sarathy
  5. Batra, Dinesh

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...