skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: AGRIS (United Nations, Food and Agriculture Organization) xóa Tác giả/ người sáng tác: Mukherjee, Abhijit xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Viability of calcifying bacterial formulations in fly ash for applications in building materials

Dhami, Navdeep ; Mukherjee, Abhijit ; Reddy, M

Journal of Industrial Microbiology & Biotechnology, Dec 2013, Vol.40(12), pp.1403-13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13675435 ; E-ISSN: 14765535 ; DOI: 10.1007/s10295-013-1338-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of Exopolymeric Materials on Bacterially Induced Mineralization of Carbonates

Bains , Amrita ; Dhami , Navdeep Kaur ; Mukherjee , Abhijit ; Reddy , M. Sudhakara

Applied biochemistry and biotechnology, 2015, Vol.175(7), pp.3531-3541 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0273-2289

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Reddy, M. Sudhakara
  2. Mukherjee, Abhijit
  3. Reddy , M. Sudhakara
  4. Reddy, M.S.
  5. Mukherjee, A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...