skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bộ dữ liệu nghiên cứu xóa Tác giả/ người sáng tác: Muhammad Adnan xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

OACoder

Muhammad Adnan

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.156599.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.156599

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

OACoder Software

Muhammad Adnan

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.156599.V2 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.156599

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

OACoder Software

Muhammad Adnan

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.156599.V3 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.156599

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

OACoder

Muhammad Adnan

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.156599.V4 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.156599

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

OACoder

Muhammad Adnan

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.156599.V5 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.156599

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

OACoder

Muhammad Adnan

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.156599.V6 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.156599

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

OACoder

Muhammad Adnan

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.156599

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Muhammad Adnan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...