skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Mouri, Hiroshi xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigation on the target trajectory generation of the preceding vehicle following control
先行車に追従する自動運転車両の目標軌跡生成と制御手法の提案

西崎, 浩平 ; 毛利, 宏 ; Nishizaki, Kohei ; Mouri, Hiroshi

日本機械学会論文集, 2017, Vol.advpub(0)

ISSN: 2187-9761 ; DOI: 10.1299/transjsme.17-00137

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. 西崎, 浩平
  2. Nishizaki, Kohei
  3. 毛利, 宏
  4. Mouri, Hiroshi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...