skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Portuguese xóa Tác giả/ người sáng tác: Lopes, Murilo Baena xóa Tác giả/ người sáng tác: Moura, Sandra Kiss xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of different surface penetrating sealants on the roughness of a nanofiller composite resin

Lopes, Murilo Baena ; Saquy, Paulo Cesar ; Moura, Sandra Kiss ; Wang, Linda ; Graciano, Fabiana Mezzaroba Ortenzi ; Correr Sobrinho, Lourenço ; Gonini Júnior, Alcides

Brazilian dental journal, 2012, Vol.23(6), pp.692-7 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1806-4760 ; PMID: 23338262 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Photoelastic analysis of stress generated by a silorane-based restoration system

Lopes, Murilo Baena ; Valarini, Natália ; Moura, Sandra Kiss ; Guiraldo, Ricardo Danil ; Gonini Júnior, Alcides

Brazilian oral research, 2011, Vol.25(4), pp.302-6 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1807-3107 ; PMID: 21860916 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bond strength of HEMA-containing versus HEMA-free self-etch adhesive systems to dentin

Felizardo, Klíssia Romero ; Lemos, Letícia Vargas Freire Martins ; De Carvalho, Rodrigo Varella ; Gonini Junior, Alcides ; Lopes, Murilo Baena ; Moura, Sandra Kiss

Brazilian dental journal, 2011, Vol.22(6), pp.468-72 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1806-4760 ; PMID: 22189641 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison of frictional resistance between self-ligating and conventional brackets tied with elastomeric and metal ligature in orthodontic archwires

Leite, Vanessa Vieira ; Lopes, Murilo Baena ; Gonini Júnior, Alcides ; Almeida, Marcio Rodrigues De ; Moura, Sandra Kiss ; Almeida, Renato Rodrigues De

Dental press journal of orthodontics, 2014, Vol.19(3), pp.114-9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2177-6709 ; PMID: 25162575 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of Surface Treatments and Adhesive Systems on Lithium Disilicate Microshear Bond Strength

Garboza, Celso Sebastião ; Berger, Sandrine Bittencourt ; Guiraldo, Ricardo Danil ; Fugolin, Ana Paula Piovezan ; Gonini-Júnior, Alcides ; Moura, Sandra Kiss ; Lopes, Murilo Baena

Brazilian dental journal, 2016, Vol.27(4), pp.458-62 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1806-4760 ; PMID: 27652711 Version:1 ; DOI: 10.1590/0103-6440201600624

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Moura, Sandra Kiss
  2. Moura, S.K.
  3. Lopes, M.B.
  4. Lopes, Murilo Baena
  5. Gonini-Júnior, Alcides

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...