skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Chủ đề: Humans xóa Tác giả/ người sáng tác: Motta, Jean-Paul xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giardia duodenalis Infection Reduces Granulocyte Infiltration in an In Vivo Model of Bacterial Toxin-Induced Colitis and Attenuates Inflammation in Human Intestinal Tissue.(Research Article)

Cotton, James A. ; Motta, Jean - Paul ; Schenck, L. Patrick ; Hirota, Simon A. ; Beck, Paul L. ; Buret, Andre G.

PLoS ONE, Oct 7, 2014, Vol.9(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Giardia co-infection promotes the secretion of antimicrobial peptides beta-defensin 2 and trefoil factor 3 and attenuates attaching and effacing bacteria-induced intestinal disease
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giardia co-infection promotes the secretion of antimicrobial peptides beta-defensin 2 and trefoil factor 3 and attenuates attaching and effacing bacteria-induced intestinal disease

Manko, Anna ; Motta, Jean-Paul ; Cotton, James A. ; Feener, Troy ; Oyeyemi, Ayodele ; Vallance, Bruce A. ; Wallace, John L. ; Buret, Andre G.; Adam, Rodney D

PLOS ONE, 6/16/2017, Vol.12(6), p.e0178647 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0178647

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Buret, Andre G
  2. Wallace, John
  3. Motta, Jean-Paul
  4. Motta, Jean - Paul
  5. Cotton, James A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...