skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Wiley Online Library xóa Tất cả các phiên bản War xóa Tất cả các phiên bản Moses, John xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Prusso‐German Idea of War: The Values of a virtual Rogue State †

Moses, John

History Compass, December 2012, Vol.10(12), pp.901-917 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1478-0542 ; E-ISSN: 1478-0542 ; DOI: 10.1111/hic3.12017

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The mobilisation of the intellectuals 1914-1915 and the continuity of German historical consciousness (1)

Moses, John A.

The Australian Journal of Politics and History, Sept, 2002, Vol.48(3), p.336(17) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-9522

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Moses, John
  2. Moses, John A.
  3. Moses, Ja

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...