skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1960đến1974 xóa Cơ sở dữ liệu: Lippincott Williams & Wilkins Journals (Wolters Kluwer Health) xóa Tác giả/ người sáng tác: Moseley, R V xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Changes in the filtration characteristics of stored blood

Moseley, R V ; Doty, D B

Annals of surgery, March 1970, Vol.171(3), pp.329-35 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-4932 ; PMID: 5416575 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physiologic changes due to aspiration pneumonitis

Moseley, R V ; Doty, D B

Annals of surgery, January 1970, Vol.171(1), pp.73-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-4932 ; PMID: 5410404 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Death associated with multiple pulmonary emboli soon after battle injury

Moseley, R V ; Doty, D B

Annals of surgery, March 1970, Vol.171(3), pp.336-46 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-4932 ; PMID: 5416576 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...