skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Pressure groups xóa Tác giả/ người sáng tác: Morris, Lorenzo xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Behavioral Pragmatism: President Obama's Approach to Unemployment

Morris, Lorenzo

Review of Black Political Economy, Mar 2012, Vol.39(1), pp.137-154 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00346446 ; E-ISSN: 19364814 ; DOI: 10.1007/s12114-011-9123-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. ABI/INFORM Complete  (1)
  2. ABI/INFORM Global  (1)
  3. ECONIS (ZBW)  (1)
  4. SpringerLink  (1)
  5. OneFile (GALE)  (1)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Morris, Lorenzo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...