skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Morreira, Shannon xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Working with our grandparents’ illusions

Morreira, Shannon

HAU: Journal of Ethnographic Theory, October 2016, Vol.6(2), pp.279-295 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 20491115 ; DOI: 10.14318/hau6.2.018

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Living with uncertainty: disappearing modernities and polluted urbanity in post-2000 Harare, Zimbabwe

Morreira, Shannon

Social Dynamics, 01 June 2010, Vol.36(2), pp.352-365 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0253-3952 ; E-ISSN: 1940-7874 ; DOI: 10.1080/02533951003790520

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Morreira, Shannon
  2. Morreira, S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...