skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa Năm xuất bản: 1986đến1995 xóa Chủ đề: Ferrous Alloys xóa Tác giả/ người sáng tác: Morito, N. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Magnetic properties and surface crystallization induced by selective oxidation in Fe-B-Si amorphous alloy

Morito, N. ; Suzuki, T. ; Maeda, C. ; Yamashita, T. ; Kitano, Y.

Journal of Materials Science, 1990, Vol.25(12), pp.5166-5172 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00580146

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Surface crystallization of amorphous Fe-B-Si alloy annealed in a gas atmosphere containing organic vapour

Morito, N. ; Kitano, Y.

Journal of Materials Science, 1992, Vol.27(11), pp.2934-2940 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01154102

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Morito, N
  2. Kitano, Y
  3. Suzuki, T
  4. Maeda, C
  5. Yamashita, T

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...