skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Morgan, K. T. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Water Table Depth on Nutrient Concentrations Below the Water Table in a Spodosol

Muwamba, A. ; Nkedi-Kizza, P. ; Morgan, K.

Water, Air, & Soil Pollution, 2018, Vol.229(3), pp.1-14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-018-3727-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of inoculum density, nitrogen source and saprophytic fungi on Fusarium wilt of Mexican lime.(Author abstract)

Morgan, K. T. ; Timmer, L. W.

Plant and Soil, June, 1984, Vol.80(2), p.203 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-079X

Toàn văn sẵn có

3
Gene Expression Analysis Reveals Chemical-Specific Profiles
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gene Expression Analysis Reveals Chemical-Specific Profiles

Morgan, K. T.

Toxicological Sciences, 6/1/2002, Vol.67(2), pp.155-156 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 10960929 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/toxsci/67.2.155

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of inoculum density, nitrogen source and saprophytic fungi on Fusarium wilt of Mexican lime

Morgan, K. ; Timmer, L.

Plant and Soil, 1984, Vol.79(2), pp.203-210 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-079X ; E-ISSN: 1573-5036 ; DOI: 10.1007/BF02182342

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dosimetry Modeling of Inhaled Formaldehyde: Comparisons of Local Flux Predictions in the Rat, Monkey, and Human Nasal Passages

Kimbell, J. S ; Subramaniam, R. P ; Gross, E. A ; Schlosser, P. M ; Morgan, K. T

Toxicological Sciences, 2001, Vol.64(1), pp.100-110 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1096-0929

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dosimetry Modeling of Inhaled Formaldehyde: Binning Nasal Flux Predictions for Quantitative Risk Assessment

Kimbell, J. S ; Overton, J. H ; Subramaniam, R. P ; Schlosser, P. M ; Morgan, K. T ; Conolly, R. B ; Miller, F. J

Toxicological Sciences, 2001, Vol.64(1), pp.111-121 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1096-0929

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Review: Handbook of Toxicogenomics: Strategies and Applications

Morgan, K. T

Veterinary Pathology, November 2005, Vol.42(6), pp.859-859 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0300-9858 ; E-ISSN: 1544-2217 ; DOI: 10.1354/vp.42-6-859

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Morgan, K. T
  2. Morgan, K T
  3. Morgan, K
  4. Morgan, Kt
  5. Kimbell, J. S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...