skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Moran Thomas P xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and system for interpreting imprecise object selection paths

Saund Eric ; Lank Edward ; Fleet David J ; Mahoney James V ; Larner Daniel L ; Moran Thomas P

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effector platform for performing actions over vertical surfaces

Saund Eric ; Yim Mark H ; Fishkin Kenneth P ; Larner Daniel L ; Moran Thomas P

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and system for interpreting imprecise object selection paths

Saund Eric ; Lank Edward ; Fleet David J ; Mahoney James V ; Larner Daniel L ; Moran Thomas P

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for effecting actions over vertical surfaces

Saund Eric ; Fishkin Kenneth P ; Moran Thomas P ; Larner Daniel L ; Breuel Thomas M

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

System for effecting actions over vertical surfaces

Saund Eric ; Breuel Thomas M ; Fishkin Kenneth P ; Moran Thomas P ; Larner Daniel L

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

GRAPHIC INPUT AND DISPLAY SYSTEM, METHOD OF USING USER INTERFACE IN THE SYSTEM AND PRODUCT COMPRISING MEDIUM USABLE WITH COMPUTER

Saund Eric ; Lank Edward ; Fleet David J ; Mahoney James V ; Larner Daniel L ; Moran Thomas P

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

System and method for editing electronic images

Saund Eric ; Moran Thomas P ; Larner Daniel L ; Mahoney James V ; Fleet David J ; Popat Ashok C

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

System and method for editing electronic images

Saund Eric ; Moran Thomas P ; Larner Daniel L ; Mahoney James V ; Fleet David J ; Popat Ashok C

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

GRAPHICAL INPUT AND DISPLAY SYSTEM FOR CREATING AND MANIPULATING ELECTRONIC IMAGE, METHOD FOR EDITING SOURCE ELECTRONIC IMAGE INPUTTED TO DISPLAY DEVICE TO MEANINGFUL IMAGE OBJECT, AND PRODUCT INCLUDING COMPUTER USABLE MEDIUM WITH COMPUTER READABLE PROGRAM CODE INCORPORATED

Saund Eric ; Moran Thomas P ; Larner Daniel L ; Mahoney James V ; Fleet David J ; Popat Ashok C

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Larner Daniel L
  2. Moran Thomas P
  3. Saund Eric
  4. Fleet David J
  5. Mahoney James V

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...