skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Sciences xóa Chủ đề: Mechanical Engineering xóa Tác giả/ người sáng tác: Moran Thomas J xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

用于制冷厨房隔间的系统和方法
SYSTEMS AND METHODS FOR REFRIGERATION GALLEY COMPARTMENTS

Rumill David M ; Moran Thomas J

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEMS AND METHODS FOR REFRIGERATING GALLEY COMPARTMENTS

Moran Thomas J ; Rumill David M

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SOLARZELLENMODUL UND DACHSTRUKTUR
MODULE DE CELLULES SOLAIRES ET STRUCTURE DE TOIT
SOLAR CELL MODULE AND ROOF STRUCTURE

Friedrich Stefan ; Minami Yuta ; Moran Thomas J ; Tanikawa Fumihiro

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SOLARZELLENMODUL UND DACHSTRUKTUR
MODULE DE CELLULES SOLAIRES ET STRUCTURE DE TOIT
SOLAR CELL MODULE AND ROOF STRUCTURE

Friedrich Stefan ; Minami Yuta ; Moran Thomas J ; Tanikawa Fumihiro

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SOLAR CELL MODULE AND ROOF STRUCTURE

Friedrich Stefan ; Minami Yuta ; Moran Thomas J ; Tanikawa Fumihiro

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MODULE DE CELLULES SOLAIRES ET STRUCTURE DE TOIT
太陽電池モジュール及び屋根構造
SOLAR CELL MODULE AND ROOF STRUCTURE

Friedrich Stefan ; Minami Yuta ; Moran Thomas J ; Tanikawa Fumihiro

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aircraft galley exhaust system and method of assembling same

Dessero Michael J ; Le Luong Hoang ; Moran Thomas J

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

太阳能电池模块及屋顶结构
Solar cell module and roof structure

Friedrich Stefan ; Minami Yuta ; Moran Thomas J ; Tanikawa Fumihiro

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

AIRCRAFT GALLEY EXHAUST SYSTEM AND METHOD OF ASSEMBLING SAME

Dessero Michael J ; Le Luong Hoang ; Moran Thomas J

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aircraft galley carts and other insulated food storage units, and methods for their use

Moran Thomas J ; Rood John C

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aircraft galley carts and other insulated food storage units, and methods for their use

Moran Thomas J ; Rood John C

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Moran Thomas J
  2. Minami Yuta
  3. Tanikawa Fumihiro
  4. Friedrich Stefan
  5. Rood John C

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...