skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Sciences xóa Tác giả/ người sáng tác: Moran, Thomas J xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

System und Verfahren zur Kühlung von Bordküchenabteilen
Système et procédé de réfrigération de compartiments d'office
System and method for refrigerating galley compartments

Moran, Thomas J ; Rumill, David M

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEMES ET PROCEDES POUR COMPARTIMENTS DE REFRIGERATION D'OFFICE
SYSTEMS AND METHODS FOR REFRIGERATION GALLEY COMPARTMENTS

Moran, Thomas J ; Rumill, David M

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

System und Verfahren zur Kühlung von Bordküchenabteilen
Système et procédé de réfrigération de compartiments d'office
System and method for refrigerating galley compartments

Moran, Thomas J ; Rumill, David M

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEMES ET PROCEDES POUR REFRIGERER DES COMPARTIMENTS D'OFFICE
SYSTEMS AND METHODS FOR REFRIGERATING GALLEY COMPARTMENTS

Moran, Thomas J ; Rumill, David M

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solar cell module and roof structure

Friedrich, Stefan ; Minami, Yuta ; Moran, Thomas J ; Tanikawa, Fumihiro

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SOLAR CELL MODULE AND ROOF STRUCTURE

Friedrich, Stefan ; Minami, Yuta ; Moran, Thomas J ; Tanikawa, Fumihiro

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vorrichtung und Verfahren zum Bearbeiten einer Maskenvorlage für die Halbleiterherstellung

Moran, Thomas J

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lagersystem für Wafer

Moran, Thomas J

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methode und Vorrichtung zur Bereitstellung einer Web-Seite
Méthode et appareil pour mettre à disposition une page Web
Method and apparatus for providing a web page

Moran, Thomas J ; Mcsweeney, John P

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methode und Vorrichtung zur Bereitstellung einer Web-Seite
Méthode et appareil pour mettre à disposition une page Web
Method and apparatus for providing a web page

Moran, Thomas J ; Mcsweeney, John P

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Systems and methods for refrigerating galley compartments

Moran, Thomas J ; Rumill, David M

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automatic light-extinguishing circuit

Mcroberts, Jr.; George F ; Moran; Thomas J

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ultrasonic scan system for nondestructive inspection

Moran; Thomas J ; Buynak; Charles F ; Martin; Richard W

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTROL UNIT FOR A FUNCTIONAL PROCESSOR

Demuth, Gordon L ; Hinkle, John E ; Moran, Thomas J

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTROL UNIT FOR A FUNCTIONAL PROCESSOR

Demuth, Gordon L ; Hinkle, John E ; Moran, Thomas J

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dispersive electromagnetic surface acoustic wave transducer

Moran; Thomas J

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Steuereinheit für ein Funktionsverarbeitungsgerät.
Unité de commande pour un processeur de fonction.
Control unit for a functional processor

Demuth, Gordon L ; Hinkle, John E ; Moran, Thomas J

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTROL UNIT FOR A FUNCTIONAL PROCESSOR

Demuth, Gordon L ; Hinkle, John E ; Moran, Thomas J

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Steuereinheit für Funktionsprozessor.
Unité de commande pour processeur de fonction.
Control unit for a functional processor

Demuth, Gordon L ; Hinkle, John E ; Moran, Thomas J

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Moran; Thomas J
  2. Rumill, David M
  3. Hinkle, John E
  4. Demuth, Gordon L
  5. Mcsweeney, John P

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...