skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: arXiv.org xóa Tác giả/ người sáng tác: Moran, Kevin xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On-Device Bug Reporting for Android Applications

Moran, Kevin ; Bonett, Richard ; Bernal-Cardenas, Carlos ; Otten, Brendan ; Park, Daniel ; Poshyvanyk, Denys; Poshyvanyk, Denys (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jan 18, 2018

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mining Android App Usages for Generating Actionable GUI-based Execution Scenarios

Linares-Vasquez, Mario ; White, Martin ; Bernal-Cardenas, Carlos ; Moran, Kevin ; Poshyvanyk, Denys; Poshyvanyk, Denys (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jan 19, 2018

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Detecting and Summarizing GUI Changes in Evolving Mobile Apps

Moran, Kevin ; Watson, Cody ; Hoskins, John ; Purnell, George ; Poshyvanyk, Denys; Poshyvanyk, Denys (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Sep 4, 2018

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Machine Learning-Based Prototyping of Graphical User Interfaces for Mobile Apps

Moran, Kevin ; Bernal-Cárdenas, Carlos ; Curcio, Michael ; Bonett, Richard ; Poshyvanyk, Denys; Poshyvanyk, Denys (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jun 5, 2018

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automatically Discovering, Reporting and Reproducing Android Application Crashes

Moran, Kevin ; Linares-Vásquez, Mario ; Bernal-Cárdenas, Carlos ; Vendome, Christopher ; Poshyvanyk, Denys; Poshyvanyk, Denys (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jun 4, 2017

DOI: 10.1109/ICST.2016.34

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fixing Bug Reporting for Mobile and GUI-Based Applications

Moran, Kevin; Moran, Kevin (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jan 18, 2018

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automated Reporting of GUI Design Violations for Mobile Apps

Moran, Kevin ; Li, Boyang ; Bernal-Cárdenas, Carlos ; Jelf, Dan ; Poshyvanyk, Denys; Poshyvanyk, Denys (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 5, 2018

DOI: 10.1145/3180155.3180246

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhancing Android Application Bug Reporting

Moran, Kevin; Moran, Kevin (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jun 4, 2017

DOI: 10.1145/2786805.2807557

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Guigle: A GUI Search Engine for Android Apps

Bernal-Cardenas, Carlos ; Moran, Kevin ; Tufano, Michele ; Liu, Zichang ; Shi, Zhehan ; Poshyvanyk, Denys; Poshyvanyk, Denys (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jan 3, 2019

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Moran, Kevin
  2. Poshyvanyk, Denys
  3. Bernal-Cardenas, Carlos
  4. Bernal-Cárdenas, Carlos
  5. Bonett, Richard

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...