skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Music Reference Services Quarterly xóa Tác giả/ người sáng tác: Moody, Laura xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Frank V. de Bellis Collection

Moody, Laura L

Music Reference Services Quarterly, 01 January 2011, Vol.14(1-2), pp.52-58 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1080/10588167.2011.571543

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Marian Anderson Collection at the University of Pennsylvania

Moody, Laura L

Music Reference Services Quarterly, 01 July 2011, Vol.14(3), pp.157-166 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1080/10588167.2011.596107

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Off the Beaten Path: A Retrospective

Moody, Laura L

Music Reference Services Quarterly, 01 January 2012, Vol.15(1), pp.41-46 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1080/10588167.2012.647603

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Rock and Roll Hall of Fame and Museum Library and Archives

Moody, Laura L

Music Reference Services Quarterly, 01 April 2012, Vol.15(2), pp.99-110 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1080/10588167.2012.675832

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Popular Music Library and Sound Recordings Archives at Bowling Green State University: An Interview with Sound Recordings Archivist William Schurk

Moody, Laura L

Music Reference Services Quarterly, 01 October 2011, Vol.14(4), pp.252-259 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1080/10588167.2011.621866

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

George and Ira Gershwin Collection

Moody, Laura L

Music Reference Services Quarterly, 09 December 2010, Vol.13(3-4), pp.116-121 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1080/10588167.2010.528723

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Center for Black Music Research

Moody, Laura L

Music Reference Services Quarterly, 30 November 2009, Vol.12(3-4), pp.109-115 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1080/10588161003697694

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ARChive of Contemporary Music: An Interview with Bob George

Moody, Laura L

Music Reference Services Quarterly, 01 June 2009, Vol.12(1-2), pp.37-41 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1080/10588160902962696

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Interview with Greg Johnson, Blues Archive, University of Mississippi

Moody, Laura L

Music Reference Services Quarterly, 30 September 2008, Vol.10(3-4), pp.133-140 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1080/10588160802111378

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Global Music Archive at Vanderbilt University: An Interview with Holling Smith-Borne

Moody, Laura L

Music Reference Services Quarterly, 01 August 2008, Vol.11(1), pp.77-86 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1080/10588160802157306

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Harry Ransom Research Center at the University of Texas, Austin: An Interview with Richard Workman

Moody, Laura

Music Reference Services Quarterly, 01 December 2008, Vol.11(3-4), pp.245-252 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1080/10588160802552860

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mojo Hand: The Life and Music of Lightnin' Hopkins by Timothy J. O'Brien and David Ensminger

Moody, Laura

Music Reference Services Quarterly, 02 January 2014, Vol.17(1), pp.53-55 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1080/10588167.2014.871961

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2009  (3)
 2. 2009đến2009  (2)
 3. 2010đến2010  (1)
 4. 2011đến2012  (5)
 5. Sau 2012  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (11)
 2. Bình xét khoa học  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Moody, Laura
 2. Moody, Laura L
 3. Moody, L.L.
 4. Moody, L.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...