skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Proteins xóa Nhan đề tạp chí: Oncogene xóa Tác giả/ người sáng tác: Monville, F xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Correlated break at PARK2/FRA6E and loss of AF-6/Afadin protein expression are associated with poor outcome in breast cancer

Jacquemier, J ; Birnbaum, D ; López, M ; Chaffanet, M ; Letessier, A ; Garrido-Urbani, S ; Ginestier, C ; Fournier, G ; Esterni, B ; Monville, F ; Adelaïde, José ; Geneix, J ; Xerri, L ; Dubreuil, P ; Viens, P ; Charafe-Jauffret, E; Ginestier, Christophe (Editor)

Oncogene, January 2007, Vol.26(2), pp.298-307 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-9232 ; E-ISSN: 1476-5594 ; DOI: 10.1038/sj.onc.1209772

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gene expression profiling of breast cell lines identifies potential new basal markers

Charafe-Jauffret, E ; Ginestier, C ; Monville, F ; Finetti, P ; Adelaïde, José ; Cervera, N ; Fekairi, S ; Xerri, Luc ; Jacquemier, J ; Birnbaum, D ; Bertucci, F; Ginestier, Christophe (Editor)

Oncogene, April 2006, Vol.25(15), pp.2273-2284 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-9232 ; E-ISSN: 1476-5594 ; DOI: 10.1038/sj.onc.1209254

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Birnbaum, D
  2. Ginestier, C
  3. Xerri, L
  4. Jacquemier, J
  5. Charafe-Jauffret, E

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...