skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Ngôn ngữ: Portuguese xóa Nhan đề tạp chí: Brazilian Journal of Medical and Biological Research xóa Tác giả/ người sáng tác: Monteiro, C J xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cellular and molecular studies of the effects of a selective COX-2 inhibitor celecoxib in the cardiac cell line H9c2 and their correlation with death mechanisms.(Report)

Sakane, K. K. ; Monteiro, C. J. ; Silva, W. ; Silva, A. R. ; Santos, P. M. ; Lima, K. F. ; Moraes, K. C. M.

Brazilian Journal of Medical and Biological Research, Jan, 2014, Vol.47(1), p.50(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0100-879X ; DOI: 10.1590/1414-431X20133028

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lima, K. F.
  2. Lima, K.F.
  3. Santos, P M
  4. Moraes, K. C. M.
  5. Sakane, K. K.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...