skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Tác giả/ người sáng tác: Montagne, Gilles xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Controlling speed and direction during interception: an affordance-based approach

Bastin, Julien ; Fajen, Brett R ; Montagne, Gilles

Experimental Brain Research, April 2010, Vol.201(4), pp.763-80 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-4819 ; E-ISSN: 1432-1106 ; DOI: 10.1007/s00221-009-2092-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Testing the role of expansion in the prospective control of locomotion

Bastin, Julien ; Jacobs, David M ; Morice, Antoine H. P ; Craig, Cathy ; Montagne, Gilles

Experimental Brain Research, November 2008, Vol.191(3), pp.301-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-4819 ; E-ISSN: 1432-1106 ; DOI: 10.1007/s00221-008-1522-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bastin, Julien
  2. Bastin, J
  3. Montagne, G
  4. Montagne, Gilles
  5. Jacobs, DM

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...