skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Cơ sở dữ liệu: Publicly Available Content Database xóa Tác giả/ người sáng tác: Monroy-Hernández, Andrés xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Remixing as a Pathway to Computational Thinking

Dasgupta, Sayamindu ; Hale, William ; Monroy-Hernández, Andrés ; Hill, Benjamin

Proceedings of the 19th ACM Conference on computer-supported cooperative work & social computing, 27 February 2016, pp.1438-1449

ISBN: 9781450335928 ; ISBN: 1450335926 ; DOI: 10.1145/2818048.2819984

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journeys & Notes: Designing Social Computing for Non-Places

Cranshaw, Justin ; Monroy-Hernández, Andrés ; Needham, S.A

Proceedings of the 2016 CHI Conference on human factors in computing systems, 07 May 2016, pp.4722-4733

ISBN: 9781450333627 ; ISBN: 1450333621 ; DOI: 10.1145/2858036.2858573

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Calendar.help: Designing a Workflow-Based Scheduling Agent with Humans in the Loop

Cranshaw, Justin ; Elwany, Emad ; Newman, Todd ; Kocielnik, Rafal ; Yu, Bowen ; Soni, Sandeep ; Teevan, Jaime ; Monroy-Hernández, Andrés

Proceedings of the 2017 CHI Conference on human factors in computing systems, 02 May 2017, pp.2382-2393

ISBN: 9781450346559 ; ISBN: 1450346553 ; DOI: 10.1145/3025453.3025780

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Participatory Militias: An Analysis of an Armed Movement's Online Audience

Savage, Saiph ; Monroy-Hernández, Andrés

Proceedings of the 18th ACM Conference on computer supported cooperative work & social computing, 28 February 2015, pp.724-733

ISBN: 9781450329224 ; ISBN: 1450329225 ; DOI: 10.1145/2675133.2675295

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Cơ sở dữ liệu 

  1. arXiv  (4)
  2. ACM Digital Library  (4)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...