skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Tác giả/ người sáng tác: Monperrus, Martin xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mashup of metalanguages and its implementation in the Kermeta language workbench

Jézéquel, Jean-Marc ; Combemale, Benoit ; Barais, Olivier ; Monperrus, Martin ; Fouquet, François

Software & Systems Modeling, 2015, Vol.14(2), pp.905-920 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1619-1366 ; E-ISSN: 1619-1374 ; DOI: 10.1007/s10270-013-0354-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What should developers be aware of? An empirical study on the directives of API documentation

Monperrus, Martin ; Eichberg, Michael ; Tekes, Elif ; Mezini, Mira

Empirical Software Engineering, 2012, Vol.17(6), pp.703-737 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1382-3256 ; E-ISSN: 1573-7616 ; DOI: 10.1007/s10664-011-9186-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alleviating patch overfitting with automatic test generation: a study of feasibility and effectiveness for the Nopol repair system

Yu, Zhongxing ; Martinez, Matias ; Danglot, Benjamin ; Durieux, Thomas ; Monperrus, Martin

Empirical Software Engineering, 2019, Vol.24(1), pp.33-67 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1382-3256 ; E-ISSN: 1573-7616 ; DOI: 10.1007/s10664-018-9619-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...