skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Romanian xóa Tác giả/ người sáng tác: Monk, Craig xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eugene Jolas and the translation policies of transition

Monk, Craig

Mosaic : a Journal for the Interdisciplinary Study of Literature, Dec 1999, Vol.32(4), pp.17-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00271276 ; E-ISSN: 19255683

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Arts & Humanities Full Text  (1)
  2. JSTOR Archival Journals  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Monk, Craig

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...