skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa Tác giả/ người sáng tác: Joe Alper xóa Tác giả/ người sáng tác: Monica N. Feit xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Appendix C: Biographical Sketches of Workshop Speakers
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Appendix C: Biographical Sketches of Workshop Speakers

Jon Q. Sanders (Editor) ; Monica N. Feit (Editor) ; Joe Alper (Editor) ; Institute of Medicine (Corporate Author) ; Board on the Health of Select Populations (Corporate Author)

ISBN: 9780309268042 ; ISBN: 0309268044 ; E-ISBN: 9780309268059 ; E-ISBN: 0309268052

Toàn văn sẵn có

2
Appendix B: Registered Workshop Attendees
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Appendix B: Registered Workshop Attendees

Jon Q. Sanders (Editor) ; Monica N. Feit (Editor) ; Joe Alper (Editor) ; Institute of Medicine (Corporate Author) ; Board on the Health of Select Populations (Corporate Author)

ISBN: 9780309268042 ; ISBN: 0309268044 ; E-ISBN: 9780309268059 ; E-ISBN: 0309268052

Toàn văn sẵn có

3
Introduction and Overview
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction and Overview

Jon Q. Sanders (Editor) ; Monica N. Feit (Editor) ; Joe Alper (Editor) ; Institute of Medicine (Corporate Author) ; Board on the Health of Select Populations (Corporate Author)

ISBN: 9780309268042 ; ISBN: 0309268044 ; E-ISBN: 9780309268059 ; E-ISBN: 0309268052

Toàn văn sẵn có

4
Clinical Rationale for Collecting Sexual Orientation and Gender Identity Data
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clinical Rationale for Collecting Sexual Orientation and Gender Identity Data

Jon Q. Sanders (Editor) ; Monica N. Feit (Editor) ; Joe Alper (Editor) ; Institute of Medicine (Corporate Author) ; Board on the Health of Select Populations (Corporate Author)

ISBN: 9780309268042 ; ISBN: 0309268044 ; E-ISBN: 9780309268059 ; E-ISBN: 0309268052

Toàn văn sẵn có

5
Federal Perspective on the Use of Electronic Health Records to Collect Sexual Orientation and Gender Identity Data
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Federal Perspective on the Use of Electronic Health Records to Collect Sexual Orientation and Gender Identity Data

Jon Q. Sanders (Editor) ; Monica N. Feit (Editor) ; Joe Alper (Editor) ; Institute of Medicine (Corporate Author) ; Board on the Health of Select Populations (Corporate Author)

ISBN: 9780309268042 ; ISBN: 0309268044 ; E-ISBN: 9780309268059 ; E-ISBN: 0309268052

Toàn văn sẵn có

6
Existing Data Collection Practices in Clinical Settings
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Existing Data Collection Practices in Clinical Settings

Jon Q. Sanders (Editor) ; Monica N. Feit (Editor) ; Joe Alper (Editor) ; Institute of Medicine (Corporate Author) ; Board on the Health of Select Populations (Corporate Author)

ISBN: 9780309268042 ; ISBN: 0309268044 ; E-ISBN: 9780309268059 ; E-ISBN: 0309268052

Toàn văn sẵn có

7
Developing and Implementing Questions for Collecting Data on Sexual Orientation and Gender Identity
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developing and Implementing Questions for Collecting Data on Sexual Orientation and Gender Identity

Jon Q. Sanders (Editor) ; Monica N. Feit (Editor) ; Joe Alper (Editor) ; Institute of Medicine (Corporate Author) ; Board on the Health of Select Populations (Corporate Author)

ISBN: 9780309268042 ; ISBN: 0309268044 ; E-ISBN: 9780309268059 ; E-ISBN: 0309268052

Toàn văn sẵn có

8
Closing Remarks
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Closing Remarks

Jon Q. Sanders (Editor) ; Monica N. Feit (Editor) ; Joe Alper (Editor) ; Institute of Medicine (Corporate Author) ; Board on the Health of Select Populations (Corporate Author)

ISBN: 9780309268042 ; ISBN: 0309268044 ; E-ISBN: 9780309268059 ; E-ISBN: 0309268052

Toàn văn sẵn có

9
References
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

References

Jon Q. Sanders (Editor) ; Monica N. Feit (Editor) ; Joe Alper (Editor) ; Institute of Medicine (Corporate Author) ; Board on the Health of Select Populations (Corporate Author)

ISBN: 9780309268042 ; ISBN: 0309268044 ; E-ISBN: 9780309268059 ; E-ISBN: 0309268052

Toàn văn sẵn có

10
Appendix A: Workshop Agenda
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Appendix A: Workshop Agenda

Jon Q. Sanders (Editor) ; Monica N. Feit (Editor) ; Joe Alper (Editor) ; Institute of Medicine (Corporate Author) ; Board on the Health of Select Populations (Corporate Author)

ISBN: 9780309268042 ; ISBN: 0309268044 ; E-ISBN: 9780309268059 ; E-ISBN: 0309268052

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Institute of Medicine
  2. Monica N. Feit
  3. Board on the Health of Select Populations
  4. Joe Alper
  5. Jon Q. Sanders

theo chủ đề:

  1. Medicine

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...