skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa Tác giả/ người sáng tác: Molly Joel Coye xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Appendix A Market-Based Approaches to Insurance Reform
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Appendix A Market-Based Approaches to Insurance Reform

Molly Joel Coye (Editor) ; Margaret Edmunds (Editor) ; Institute of Medicine and National Research Council (Corporate Author) ; Institute of Medicine (Corporate Author) ; Committee on Children, Health Insurance, and Access to Care (Corporate Author)

ISBN: 9780309065603 ; ISBN: 0309065607 ; E-ISBN: 9780309520546 ; E-ISBN: 0309520541

Toàn văn sẵn có

2
Summary
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Summary

Molly Joel Coye (Editor) ; Margaret Edmunds (Editor) ; National Research Council and Institute of Medicine (Corporate Author) ; Institute of Medicine (Corporate Author) ; Committee on Children, Health Insurance, and Access to Care (Corporate Author)

ISBN: 9780309061490 ; ISBN: 0309061490 ; E-ISBN: 9780309592161 ; E-ISBN: 030959216X

Toàn văn sẵn có

3
Appendix A: Committee and Staff Biographies
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Appendix A: Committee and Staff Biographies

Molly Joel Coye (Editor) ; Margaret Edmunds (Editor) ; National Research Council and Institute of Medicine (Corporate Author) ; Institute of Medicine (Corporate Author) ; Committee on Children, Health Insurance, and Access to Care (Corporate Author)

ISBN: 9780309061490 ; ISBN: 0309061490 ; E-ISBN: 9780309592161 ; E-ISBN: 030959216X

Toàn văn sẵn có

4
Overview of the State Children's Health Insurance Program
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Overview of the State Children's Health Insurance Program

Molly Joel Coye (Editor) ; Margaret Edmunds (Editor) ; National Research Council and Institute of Medicine (Corporate Author) ; Institute of Medicine (Corporate Author) ; Committee on Children, Health Insurance, and Access to Care (Corporate Author)

ISBN: 9780309061490 ; ISBN: 0309061490 ; E-ISBN: 9780309592161 ; E-ISBN: 030959216X

Toàn văn sẵn có

5
Health Insurance and Access to Care
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health Insurance and Access to Care

Molly Joel Coye (Editor) ; Margaret Edmunds (Editor) ; Institute of Medicine and National Research Council (Corporate Author) ; Institute of Medicine (Corporate Author) ; Committee on Children, Health Insurance, and Access to Care (Corporate Author)

ISBN: 9780309065603 ; ISBN: 0309065607 ; E-ISBN: 9780309520546 ; E-ISBN: 0309520541

Toàn văn sẵn có

6
Appendix E Committee and Staff Biographies
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Appendix E Committee and Staff Biographies

Molly Joel Coye (Editor) ; Margaret Edmunds (Editor) ; Institute of Medicine and National Research Council (Corporate Author) ; Institute of Medicine (Corporate Author) ; Committee on Children, Health Insurance, and Access to Care (Corporate Author)

ISBN: 9780309065603 ; ISBN: 0309065607 ; E-ISBN: 9780309520546 ; E-ISBN: 0309520541

Toàn văn sẵn có

7
Health Insurance and Children in America
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health Insurance and Children in America

Molly Joel Coye (Editor) ; Margaret Edmunds (Editor) ; Institute of Medicine and National Research Council (Corporate Author) ; Institute of Medicine (Corporate Author) ; Committee on Children, Health Insurance, and Access to Care (Corporate Author)

ISBN: 9780309065603 ; ISBN: 0309065607 ; E-ISBN: 9780309520546 ; E-ISBN: 0309520541

Toàn văn sẵn có

8
Introduction and Overview
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction and Overview

Molly Joel Coye (Editor) ; Margaret Edmunds (Editor) ; Institute of Medicine and National Research Council (Corporate Author) ; Institute of Medicine (Corporate Author) ; Committee on Children, Health Insurance, and Access to Care (Corporate Author)

ISBN: 9780309065603 ; ISBN: 0309065607 ; E-ISBN: 9780309520546 ; E-ISBN: 0309520541

Toàn văn sẵn có

9
Medicaid
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medicaid

Molly Joel Coye (Editor) ; Margaret Edmunds (Editor) ; Institute of Medicine and National Research Council (Corporate Author) ; Institute of Medicine (Corporate Author) ; Committee on Children, Health Insurance, and Access to Care (Corporate Author)

ISBN: 9780309065603 ; ISBN: 0309065607 ; E-ISBN: 9780309520546 ; E-ISBN: 0309520541

Toàn văn sẵn có

10
Safety Net Providers
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Safety Net Providers

Molly Joel Coye (Editor) ; Margaret Edmunds (Editor) ; Institute of Medicine and National Research Council (Corporate Author) ; Institute of Medicine (Corporate Author) ; Committee on Children, Health Insurance, and Access to Care (Corporate Author)

ISBN: 9780309065603 ; ISBN: 0309065607 ; E-ISBN: 9780309520546 ; E-ISBN: 0309520541

Toàn văn sẵn có

11
Summary
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Summary

Molly Joel Coye (Editor) ; Margaret Edmunds (Editor) ; Institute of Medicine and National Research Council (Corporate Author) ; Institute of Medicine (Corporate Author) ; Committee on Children, Health Insurance, and Access to Care (Corporate Author)

ISBN: 9780309065603 ; ISBN: 0309065607 ; E-ISBN: 9780309520546 ; E-ISBN: 0309520541

Toàn văn sẵn có

12
Appendix B: Members of the Liaison Panel
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Appendix B: Members of the Liaison Panel

Molly Joel Coye (Editor) ; Margaret Edmunds (Editor) ; National Research Council and Institute of Medicine (Corporate Author) ; Institute of Medicine (Corporate Author) ; Committee on Children, Health Insurance, and Access to Care (Corporate Author)

ISBN: 9780309061490 ; ISBN: 0309061490 ; E-ISBN: 9780309592161 ; E-ISBN: 030959216X

Toàn văn sẵn có

13
State and Private Insurance Initiatives
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

State and Private Insurance Initiatives

Molly Joel Coye (Editor) ; Margaret Edmunds (Editor) ; Institute of Medicine and National Research Council (Corporate Author) ; Institute of Medicine (Corporate Author) ; Committee on Children, Health Insurance, and Access to Care (Corporate Author)

ISBN: 9780309065603 ; ISBN: 0309065607 ; E-ISBN: 9780309520546 ; E-ISBN: 0309520541

Toàn văn sẵn có

14
Children's Health Care Needs
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Children's Health Care Needs

Molly Joel Coye (Editor) ; Margaret Edmunds (Editor) ; Institute of Medicine and National Research Council (Corporate Author) ; Institute of Medicine (Corporate Author) ; Committee on Children, Health Insurance, and Access to Care (Corporate Author)

ISBN: 9780309065603 ; ISBN: 0309065607 ; E-ISBN: 9780309520546 ; E-ISBN: 0309520541

Toàn văn sẵn có

15
Appendix C Public Workshop Agenda and Participants
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Appendix C Public Workshop Agenda and Participants

Molly Joel Coye (Editor) ; Margaret Edmunds (Editor) ; Institute of Medicine and National Research Council (Corporate Author) ; Institute of Medicine (Corporate Author) ; Committee on Children, Health Insurance, and Access to Care (Corporate Author)

ISBN: 9780309065603 ; ISBN: 0309065607 ; E-ISBN: 9780309520546 ; E-ISBN: 0309520541

Toàn văn sẵn có

16
Appendix D Members of Liaison Panel
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Appendix D Members of Liaison Panel

Molly Joel Coye (Editor) ; Margaret Edmunds (Editor) ; Institute of Medicine and National Research Council (Corporate Author) ; Institute of Medicine (Corporate Author) ; Committee on Children, Health Insurance, and Access to Care (Corporate Author)

ISBN: 9780309065603 ; ISBN: 0309065607 ; E-ISBN: 9780309520546 ; E-ISBN: 0309520541

Toàn văn sẵn có

17
Appendix B Information for Accountability
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Appendix B Information for Accountability

Molly Joel Coye (Editor) ; Margaret Edmunds (Editor) ; Institute of Medicine and National Research Council (Corporate Author) ; Institute of Medicine (Corporate Author) ; Committee on Children, Health Insurance, and Access to Care (Corporate Author)

ISBN: 9780309065603 ; ISBN: 0309065607 ; E-ISBN: 9780309520546 ; E-ISBN: 0309520541

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

theo chủ đề:

  1. Medicine

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...