skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Proceedings of the 9th international conference on intelligent user interfaces xóa Chủ đề: Proceeding xóa Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Tác giả/ người sáng tác: Molina, Pedro xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface generation with OlivaNova model execution system

Molina, Pedro

Proceedings of the 9th international conference on intelligent user interfaces, 13 January 2004, pp.358-359

ISBN: 1581138156 ; ISBN: 9781581138153 ; DOI: 10.1145/964442.964533

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making model-based UI design practical: usable and open methods and tools

Trætteberg, Hallvard ; Molina, Pedro ; Nunes, Nuno

Proceedings of the 9th international conference on intelligent user interfaces, 13 January 2004, pp.376-377

ISBN: 1581138156 ; ISBN: 9781581138153 ; DOI: 10.1145/964442.964542

Toàn văn không sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...