skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 2007đến2010 xóa Tác giả/ người sáng tác: Molina Masso, Jose Pascual xóa Tác giả/ người sáng tác: Molina, Ana I xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Towards a Methodological Framework to Implement Model-Based Tools for Collaborative Environments
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards a Methodological Framework to Implement Model-Based Tools for Collaborative Environments

Sendín, Montserrat ; Molina, Ana I; Lopez Jaquero, Victor (Editor) ; Montero Simarro, Francisco (Editor) ; Molina Masso, Jose Pascual (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor)

Computer-Aided Design of User Interfaces VI, pp.213-219

ISBN: 9781848822054 ; ISBN: 1848822057 ; E-ISBN: 9781848822061 ; E-ISBN: 1848822065 ; DOI: 10.1007/978-1-84882-206-1_19

Toàn văn sẵn có

2
Towards a Methodological Framework to Implement Model-Based Tools for Collaborative Environments
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards a Methodological Framework to Implement Model-Based Tools for Collaborative Environments

Sendín, Montserrat ; Molina, Ana I; Lopez Jaquero, Victor (Editor) ; Montero Simarro, Francisco (Editor) ; Molina Masso, Jose Pascual (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor)

Computer-Aided Design of User Interfaces VI, pp.213-219

ISBN: 9781848822054 ; ISBN: 1848822057 ; E-ISBN: 9781848822061 ; E-ISBN: 1848822065 ; DOI: 10.1007/978-1-84882-206-1_19

Toàn văn sẵn có

3
CIAT, A Model-Based Tool for Designing Groupware User Interfaces Using CIAM
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

CIAT, A Model-Based Tool for Designing Groupware User Interfaces Using CIAM

Giraldo, William J ; Molina, Ana I ; Collazos, Cesar A ; Ortega, Manuel ; Redondo, Miguel A; Lopez Jaquero, Victor (Editor) ; Montero Simarro, Francisco (Editor) ; Molina Masso, Jose Pascual (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor)

Computer-Aided Design of User Interfaces VI, pp.201-212

ISBN: 9781848822054 ; ISBN: 1848822057 ; E-ISBN: 9781848822061 ; E-ISBN: 1848822065 ; DOI: 10.1007/978-1-84882-206-1_18

Toàn văn sẵn có

4
CIAT, A Model-Based Tool for Designing Groupware User Interfaces Using CIAM
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

CIAT, A Model-Based Tool for Designing Groupware User Interfaces Using CIAM

Giraldo, William J ; Molina, Ana I ; Collazos, Cesar A ; Ortega, Manuel ; Redondo, Miguel A; Lopez Jaquero, Victor (Editor) ; Montero Simarro, Francisco (Editor) ; Molina Masso, Jose Pascual (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor)

Computer-Aided Design of User Interfaces VI, pp.201-212

ISBN: 9781848822054 ; ISBN: 1848822057 ; E-ISBN: 9781848822061 ; E-ISBN: 1848822065 ; DOI: 10.1007/978-1-84882-206-1_18

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...