skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Arabic xóa Tác giả/ người sáng tác: Mohammed, Sulaf xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physiological and histological effects of broccoli on lead acetate Induced hepatotoxicity in young Male albino rats

Sulaf Mohammed ; Majida Noori Ibrahim ; Mahmood Ahmed

Iraqi Journal of Veterinary Sciences, 01 March 2019, Vol.33(1), pp.21-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1607-3894 ; E-ISSN: 2071-1255 ; DOI: 10.33899/ijvs.2019.125528.1050

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mohammed, S.M.
  2. Ahmed, M.O.
  3. Mahmood Ahmed
  4. Ibrahim, M.N.
  5. Majida Noori Ibrahim

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...