skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Geophysics xóa Tác giả/ người sáng tác: Mochales, Tania xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interpretation of gravimetric and magnetic anomalies in the Cameros Basin (North Spain): combination of deep and shallow sources.(Report)

Rio, Pedro ; Casas, Antonio ; Villalain, Juan J. ; Mochales, Tania ; Soto, Ruth ; Oliva - Urcia, Belen

Studia Geophysica et Geodaetica, July, 2013, Vol.57(3), p.442(18) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0039-3169

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. SpringerLink  (1)
  2. OneFile (GALE)  (1)
  3. Springer (CrossRef)  (1)
  4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...