skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Complete xóa Chủ đề: Experimental/Theoretical xóa Nhan đề tạp chí: Water, air, and soil pollution xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Tác giả/ người sáng tác: Mizutani, Satoshi xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Extraction Variables on the Biodegradable Chelant-Assisted Removal of Toxic Metals from Artificially Contaminated European Reference Soils

Begum, Zinnat ; Rahman, Ismail ; Sawai, Hikaru ; Mizutani, Satoshi ; Maki, Teruya ; Hasegawa, Hiroshi

Water, Air, & Soil Pollution, 2013, Vol.224(3), pp.1-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-012-1381-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recovery of the Rare Metals from Various Waste Ashes with the Aid of Temperature and Ultrasound Irradiation Using Chelants

Hasegawa, Hiroshi ; Rahman, Ismail ; Egawa, Yuji ; Sawai, Hikaru ; Begum, Zinnat ; Maki, Teruya ; Mizutani, Satoshi

Water, Air, & Soil Pollution, 2014, Vol.225(9), pp.1-13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-014-2112-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Selective Separation of Tri- and Pentavalent Arsenic in Aqueous Matrix with a Macrocycle-Immobilized Solid-Phase Extraction System

Rahman, Ismail ; Begum, Zinnat ; Furusho, Yoshiaki ; Mizutani, Satoshi ; Maki, Teruya ; Hasegawa, Hiroshi

Water, Air, & Soil Pollution, 2013, Vol.224(5), pp.1-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-013-1526-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hasegawa, Hiroshi
  2. Rahman, Ismail
  3. Begum, Zinnat
  4. Rahman, Ismail M. M.
  5. Begum, Zinnat A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...