skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Mizuseki, Hiroshi xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strong chromate-adsorbent based on pyrrolic nitrogen structure: An experimental and theoretical study on the adsorption mechanism

Ko, Young-Jin ; Choi, Keunsu ; Lee, Soonjae ; Jung, Kyung-Won ; Hong, Seokwon ; Mizuseki, Hiroshi ; Choi, Jae-Woo ; Lee, Wook-Seong

Water Research, 15 November 2018, Vol.145, pp.287-296 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-1354 ; E-ISSN: 1879-2448 ; DOI: 10.1016/j.watres.2018.08.033

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chromate adsorption mechanism on nanodiamond-derived onion-like carbon

Ko, Young-Jin ; Choi, Keunsu ; Lee, Soonjae ; Cho, Jung-Min ; Choi, Heon-Jin ; Hong, Seok Won ; Choi, Jae-Woo ; Mizuseki, Hiroshi ; Lee, Wook-Seong

Journal of Hazardous Materials, 15 December 2016, Vol.320, pp.368-375 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894 ; E-ISSN: 1873-3336 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2016.08.041

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of nitrogen doping on titanium carbonitride-derived adsorbents used for arsenic removal

Han, Jisun ; Lee, Soonjae ; Choi, Keunsu ; Kim, Jinhong ; Ha, Daegwon ; Lee, Chang-Gu ; An, Byungryul ; Lee, Sang-Hyup ; Mizuseki, Hiroshi ; Choi, Jae-Woo ; Kang, Shinhoo

Journal of Hazardous Materials, 25 January 2016, Vol.302, pp.375-385 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894 ; E-ISSN: 1873-3336 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2015.10.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Choi, Keunsu
  2. Choi, K
  3. Mizuseki, H
  4. Mizuseki, Hiroshi
  5. Lee, Soonjae

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...