skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Language Policy xóa Cơ sở dữ liệu: Sage Journals (Sage Publications) xóa Tác giả/ người sáng tác: Mizuno, Takeya xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GOVERNMENT SUPPRESSION OF THE JAPANESE LANGUAGE IN WORLD WAR II ASSEMBLY CAMPS

Mizuno, Takeya

Journalism and Mass Communication Quarterly, Winter 2003, Vol.80(4), pp.849-865 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10776990

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mizuno, Takeya
  2. Mizuno, T

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...