skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Miyashita, A xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Limits to Power: Asymmetric Dependence and Japanese Foreign Aid Policy (review)
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Limits to Power: Asymmetric Dependence and Japanese Foreign Aid Policy (review)

Arase, David

The Journal of Japanese Studies, 2004, Vol.30(2), pp.550-554 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1549-4721 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1353/jjs.2004.0047

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Miyashita, A
  2. Arase, David

theo chủ đề:

  1. Japan
  2. Power
  3. Sociology
  4. Aid
  5. Anthropology

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...