skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Khakimzyanov, Gayaz xóa Tác giả/ người sáng tác: Mitsotakis, Dimitrios xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new run-up algorithm based on local high-order analytic expansions

Khakimzyanov, Gayaz ; Shokina, Nina ; Dutykh, Denys ; Mitsotakis, Dimitrios; Mitsotakis, Dimitrios (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Sep 22, 2015

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new run-up algorithm based on local high-order analytic expansions

Khakimzyanov, Gayaz ; Shokina, Nina ; Dutykh, Denys ; Mitsotakis, Dimitrios

Arxiv ID: 1411.5514

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Numerical simulation of conservation laws with moving grid nodes: Application to tsunami wave modelling

Khakimzyanov, Gayaz ; Dutykh, Denys ; Mitsotakis, Dimitrios ; Shokina, Nina

Arxiv ID: 1511.02771

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dispersive shallow water wave modelling. Part I: Model derivation on a globally flat space

Khakimzyanov, Gayaz ; Dutykh, Denys ; Fedotova, Zinaida ; Mitsotakis, Dimitrios ; Gusev, Oleg ; Shokina, Nina ; Org, Arxiv; Org, Arxiv (pacrepositoryorg)

arXiv.org, May 4, 2018

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dispersive shallow water wave modelling. Part I: Model derivation on a globally flat space

Khakimzyanov, Gayaz ; Dutykh, Denys ; Fedotova, Zinaida ; Mitsotakis, Dimitrios ; Gusev, Oleg ; Shokina, Nina ; Org, Arxiv ; Hal, /

Arxiv ID: 1706.08815

Toàn văn sẵn có

6
Numerical Simulation of Conservation Laws with Moving Grid Nodes: Application to Tsunami Wave Modelling
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Numerical Simulation of Conservation Laws with Moving Grid Nodes: Application to Tsunami Wave Modelling

Khakimzyanov, Gayaz ; Dutykh, Denys ; Mitsotakis, Dimitrios ; Shokina, Nina Yu.

Geosciences, 5/2019, Vol.9(5), p.197 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2076-3263 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3390/geosciences9050197

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Numerical Simulation of Conservation Laws with Moving Grid Nodes

Khakimzyanov, Gayaz ; Dutykh, Denys ; Mitsotakis, Dimitrios ; Shokina, Nina

Preprints, Mar 26, 2019

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Numerical simulation of conservation laws with moving grid nodes: Application to tsunami wave modelling

Khakimzyanov, Gayaz ; Dutykh, Denys ; Mitsotakis, Dimitrios ; Shokina, Nina; Shokina, Nina (pacrepositoryorg)

arXiv.org, May 15, 2019

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mitsotakis, Dimitrios
  2. Khakimzyanov, Gayaz
  3. Dutykh, Denys
  4. Shokina, Nina
  5. Fedotova, Zinaida

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...