skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 83  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Mitsotakis, Dimitrios xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Long wave runup on random beaches

Dutykh, Denys ; Labart, Céline ; Mitsotakis, Dimitrios; Mitsotakis, Dimitrios (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Sep 30, 2011 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/PhysRevLett.107.184504

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Galerkin/Finite-Element Method for the Serre Equations

Mitsotakis, Dimitrios ; Ilan, Boaz ; Dutykh, Denys

Journal of Scientific Computing, 2014, Vol.61(1), pp.166-195 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0885-7474 ; E-ISSN: 1573-7691 ; DOI: 10.1007/s10915-014-9823-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finite volume schemes for dispersive wave propagation and runup

Dutykh, Denys ; Katsaounis, Theodoros ; Mitsotakis, Dimitrios

Journal of Computational Physics, 2011, Vol.230(8), pp.3035-3061 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9991 ; E-ISSN: 1090-2716 ; DOI: 10.1016/j.jcp.2011.01.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the relevance of the dam break problem in the context of nonlinear shallow water equations

Dutykh, Denys ; Mitsotakis, Dimitrios; Mitsotakis, Dimitrios (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Feb 9, 2010 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.3934/dcdsb.2010.13.799

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finite volume methods for unidirectional dispersive wave models

Dutykh, Denys ; Katsaounis, Theodoros ; Mitsotakis, Dimitrios; Dutykh, Denys (Editor)

International Journal for Numerical Methods in Fluids, 12 May 2012, Vol.71(6), pp.717-736 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0271-2091 ; E-ISSN: 1097-0363 ; DOI: 10.1002/fld.3681

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Galilean invariance of some dispersive wave equations

Duran, Angel ; Dutykh, Denys ; Mitsotakis, Dimitrios; Dutykh, Denys (Editor)

Studies in Applied Mathematics, 01 November 2013, Vol.131(4), pp.359-388 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2526 ; E-ISSN: 1467-9590 ; DOI: 10.1111/sapm.12015

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the contribution of the horizontal sea-bed displacements into the tsunami generation process.(Report)

Dutykh, Denys ; Mitsotakis, Dimitrios ; Chubarov, Leonid B. ; Shokin, Yuri I.

Ocean Modelling, Oct, 2012, Vol.56, p.43(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1463-5003

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the use of the finite fault solution for tsunami generation problems

Dutykh, Denys ; Mitsotakis, Dimitrios ; Gardeil, Xavier ; Dias, Frédéric

Theoretical and Computational Fluid Dynamics, 2013, Vol.27(1), pp.177-199 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0935-4964 ; E-ISSN: 1432-2250 ; DOI: 10.1007/s00162-011-0252-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new run-up algorithm based on local high-order analytic expansions

Khakimzyanov, Gayaz ; Shokina, Nina ; Dutykh, Denys ; Mitsotakis, Dimitrios; Dutykh, Denys (Editor)

Journal of Computational and Applied Mathematics, 15 May 2016, Vol.298, pp.82-96 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377-0427 ; E-ISSN: 1879-1778 ; DOI: 10.1016/j.cam.2015.12.004

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On weakly singular and fully nonlinear travelling shallow capillary–gravity waves in the critical regime

Mitsotakis, Dimitrios ; Dutykh, Denys ; Assylbekuly, Aydar ; Zhakebayev, Dauren

Physics Letters A, 25 May 2017, Vol.381(20), pp.1719-1726 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0375-9601 ; E-ISSN: 1873-2429 ; DOI: 10.1016/j.physleta.2017.03.041

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finite volume and pseudo-spectral schemes for the fully nonlinear 1D Serre equations

Dutykh, Denys ; Clamond, Didier ; Milewski, Paul ; Mitsotakis, Dimitrios; Dutykh, Denys (Editor)

European Journal of Applied Mathematics, 24 May 2013, Vol.24(5), pp.761-787 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0956-7925 ; E-ISSN: 1469-4425 ; DOI: 10.1017/S0956792513000168

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the contribution of the horizontal sea-bed displacements into the tsunami generation process

Dutykh, Denys ; Mitsotakis, Dimitrios ; Chubarov, Leonid ; Shokin, Yuriy; Dutykh, Denys (Editor)

Ocean Modelling, 01 October 2012, Vol.56, pp.43-56 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1463-5003 ; E-ISSN: 1463-5011

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptive modeling of shallow fully nonlinear gravity waves

Dutykh, Denys ; Clamond, Didier ; Mitsotakis, Dimitrios; Dutykh, Denys (Editor)

RIMS Kokyuroku, 01 April 2015, Vol.1947, pp.45-65

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Galerkin / finite-element method for the Serre equations

Mitsotakis, Dimitrios ; Dutykh, Denys; Dutykh, Denys (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 21, 2013

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the nonlinear dynamics of the traveling-wave solutions of the Serre system

Mitsotakis, Dimitrios ; Dutykh, Denys ; Carter, John; Carter, John (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Sep 26, 2016

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solitary wave solutions and their interactions for fully nonlinear water waves with surface tension in the generalized Serre equations

Dutykh, Denys ; Hoefer, Mark ; Mitsotakis, Dimitrios

Theoretical and Computational Fluid Dynamics, 2018, Vol.32(3), pp.371-397 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0935-4964 ; E-ISSN: 1432-2250 ; DOI: 10.1007/s00162-018-0455-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Galerkin / finite-element method for the Serre equations

Mitsotakis, Dimitrios ; Ilan, Boaz ; Dutykh, Denys

Arxiv ID: 1306.3321

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptive modeling of shallow fully nonlinear gravity waves

Dutykh, Denys ; Clamond, Didier ; Mitsotakis, Dimitrios; Mitsotakis, Dimitrios (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Feb 16, 2015

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the multi-symplectic structure of Boussinesq-type systems. I: Derivation and mathematical properties

Durán, Angel ; Dutykh, Denys ; Mitsotakis, Dimitrios

Physica D: Nonlinear Phenomena, 15 January 2019, Vol.388, pp.10-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-2789 ; E-ISSN: 1872-8022 ; DOI: 10.1016/j.physd.2018.11.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finite volume schemes for Boussinesq type equations

Dutykh, Denys ; Katsaounis, Theodoros ; Mitsotakis, Dimitrios; Mitsotakis, Dimitrios (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jan 10, 2011

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 83  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (21)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2011  (4)
 2. 2011đến2012  (19)
 3. 2013đến2014  (12)
 4. 2015đến2017  (12)
 5. Sau 2017  (16)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Dutykh, Denys
 2. Mitsotakis, Dimitrios
 3. Mitsotakis, D
 4. Dutykh, D
 5. Shokina, Nina

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...