skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản K - Law. xóa Tất cả các phiên bản Mitsilegas, Valsamis xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Extraterritorial Immigration Control: Legal Challenges Immigration and asylum law and policy in Europe 21.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extraterritorial Immigration Control: Legal Challenges Immigration and asylum law and policy in Europe 21.

Bernard Ryan ; Valsamis Mitsilegas

ISBN10: 9004172335 ; ISBN13: 9789004172333 ; E-ISBN10: 9047425804 ; E-ISBN13: 9789047425809

Toàn văn không sẵn có

2
Immigration Detention, Risk and Human Rights: Studies on Immigration and Crime
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration Detention, Risk and Human Rights: Studies on Immigration and Crime

Guia, Maria João ;Koulish, Robert ;Mitsilegas, Valsamis;; Guia, Maria João (Editor) ; Koulish, Robert (Editor) ; Mitsilegas, Valsamis (Editor)

ISBN: 9783319246888 ; ISBN: 3319246887 ; E-ISBN: 9783319246901 ; E-ISBN: 3319246909 ; DOI: 10.1007/978-3-319-24690-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
A right to inclusion and exclusion? normative fault lines of the EU’s area of freedom, security and justice
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A right to inclusion and exclusion? normative fault lines of the EU’s area of freedom, security and justice

Lindahl, Hans

E-ISBN 1841139491 ; E-ISBN 1847315305 ; E-ISBN 9781841139494

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Policing humanitarianism EU policies against human smuggling and their impact on civil society
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Policing humanitarianism EU policies against human smuggling and their impact on civil society

Carrera, Sergio

E-ISBN 9781509922994 ; E-ISBN 9781509923014

Toàn văn không sẵn có

5
EU criminal law
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

EU criminal law

Mitsilegas, Valsamis

E-ISBN 1841135852 ; E-ISBN 9781841135854

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mitsilegas, Valsamis
  2. Ryan, Bernard
  3. Carrera, Sergio
  4. Guia, Maria Joao
  5. Koulish, Robert E

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...