skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Chủ đề: Humans xóa Tác giả/ người sáng tác: Rasmussen, Morten xóa Tác giả/ người sáng tác: Mitchell, Joycelynn xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ancient individuals from the North American Northwest Coast reveal 10,000 years of regional genetic continuity.(Report)

Lindo, John ; Achilli, Alessandro ; Perego, Ugo A. ; Archer, David ; Valdiosera, Cristina ; Petzelt, Barbara ; Mitchell, Joycelynn ; Worl, Rosita ; Dixon, E. James ; Fifield, Terence E. ; Rasmussen, Morten ; Willerslev, Eske ; Cybulski, Jerome S. ; Kemp, Brian M. ; Degiorgio, Michael ; Malhi, Ripan S.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, April 18, 2017, Vol.114(16), p.4093(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; DOI: 10.1073/pnas.1620410114

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rasmussen, Morten
  2. Achilli, Alessandro
  3. Malhi, Ripan S
  4. Perego, Ugo A
  5. Valdiosera, Cristina

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...