skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Engineering xóa Tất cả các phiên bản Park, Jong-Il xóa Tất cả các phiên bản Mitchell, John C xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Computer Vision - ACCV 2012 Workshops: ACCV 2012 International Workshops, Daejeon, Korea, November 5-6, 2012, Revised Selected Papers, Part II
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer Vision - ACCV 2012 Workshops: ACCV 2012 International Workshops, Daejeon, Korea, November 5-6, 2012, Revised Selected Papers, Part II

Hutchison, David ;Kanade, Takeo ;Kittler, Josef;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Sudan, Madhu (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Vardi, Moshe Y (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Park, Jong-Il (Editor) ; Kim, Junmo (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783642374838 ; ISBN: 3642374832 ; E-ISBN: 9783642374845 ; E-ISBN: 3642374840 ; DOI: 10.1007/978-3-642-37484-5

Toàn văn sẵn có

2
Computer Vision - ACCV 2012 Workshops: ACCV 2012 International Workshops, Daejeon, Korea, November 5-6, 2012, Revised Selected Papers, Part I
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer Vision - ACCV 2012 Workshops: ACCV 2012 International Workshops, Daejeon, Korea, November 5-6, 2012, Revised Selected Papers, Part I

Hutchison, David ;Kanade, Takeo ;Kittler, Josef;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Sudan, Madhu (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Vardi, Moshe Y (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Park, Jong-Il (Editor) ; Kim, Junmo (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783642374098 ; ISBN: 3642374093 ; E-ISBN: 9783642374104 ; E-ISBN: 3642374107 ; DOI: 10.1007/978-3-642-37410-4

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...