skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Tác giả/ người sáng tác: Mishra, Vijay xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

13 Multiculturalism

Mishra, Vijay

2002, Vol. 9(1), pp.196-215 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-4254 ; E-ISSN: 1471-681X ; DOI: 10.1093/ywcct/mbe013

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1Multiculturalism (2010–2011)

Mishra, Vijay

The Year's Work in Critical and Cultural Theory, 2013, Vol. 21(1), pp.1-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-4254 ; E-ISSN: 1471-681X ; DOI: 10.1093/ywcct/mbs020

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

2 Multiculturalism

Mishra, Vijay

Year's; Work in Critical and Cultural Theory, 2009, Vol. 17(1), pp.47-86 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-4254 ; E-ISSN: 1471-681X ; DOI: 10.1093/ywcct/mbp007

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

5 Multiculturalism

Mishra, Vijay

The Year's Work in Critical and Cultural Theory, 2008, Vol. 16(1), pp.132-165 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-4254 ; E-ISSN: 1471-681X ; DOI: 10.1093/ywcct/mbn001

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

5Multiculturalism

Mishra, Vijay

The Year's Work in Critical and Cultural Theory, 2011, Vol. 19(1), pp.109-140 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-4254 ; E-ISSN: 1471-681X ; DOI: 10.1093/ywcct/mbr005

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

8 Multiculturalism

Mishra, Vijay

Year's Work in Critical and Cultural Theory, 2007, Vol. 15(1), pp.146-164 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-4254 ; E-ISSN: 1471-681X ; DOI: 10.1093/ywcct/mbm017

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

8Multiculturalism

Mishra, Vijay

Yearʼs Work in Critical and Cultural Theory, 2010, Vol. 18(1), pp.155-183 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-4254 ; E-ISSN: 1471-681X ; DOI: 10.1093/ywcct/mbq009

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book reviews

Blackburn, Susan ; Comber, Leon ; Li, Lincoln ; Jacobs, J. Bruce ; Moore, Stephen ; Rix, Alan ; Delacy, Richard ; Jeffrey, Robin ; Brittlebank, Kate ; Mishra, Vijay ; Elson, R.E. ; Marden, Peter ; Robson, Stuart ; Ileto, Reynaldoc.

Asian Studies Review, 01 November 1996, Vol.20(2), p.191-220 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7823 ; E-ISSN: 1467-8403 ; DOI: 10.1080/03147539608713120

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiculturalism

Mishra, Vijay

The Year's Work in Critical and Cultural Theory, Vol.15, pp.146-164 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10774254

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiculturalism

Mishra, Vijay

The Year's Work in Critical and Cultural Theory, Jul 2003, Vol.11(5), p.1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10774254

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiculturalism

Mishra, Vijay

The Year's Work in Critical and Cultural Theory, Vol.13, pp.182-204 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10774254

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiculturalism

Mishra, Vijay

The Year's Work in Critical and Cultural Theory, Jun 2004, Vol.12(9), p.1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10774254

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiculturalism

Mishra, Vijay

The Year's Work in Critical and Cultural Theory, 2006, Vol.14, pp.292-310 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10774254

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiculturalism

Mishra, Vijay

The Year's Work in Critical and Cultural Theory, Nov 2002, Vol.10(1), p.226 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10774254

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Postcolonialism 2010–2014

Mishra, Vijay

The Journal of Commonwealth Literature, September 2015, Vol.50(3), pp.369-390 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9894 ; E-ISSN: 1741-6442 ; DOI: 10.1177/0021989415589357

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spectres of Sentimentality: the Bollywood Film

Mishra, Vijay

Textual Practice, 01 June 2009, Vol.23(3), p.439-462 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-236X ; E-ISSN: 1470-1308 ; DOI: 10.1080/09502360902868399

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The diasporic imaginary: Theorizing the Indian diaspora

Mishra, Vijay

Textual Practice, 01 December 1996, Vol.10(3), p.421-447 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-236X ; E-ISSN: 1470-1308 ; DOI: 10.1080/09502369608582254

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What was Multiculturalism?

Mishra, Vijay

Portal, 2005, Vol.2(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1449-2490 ; E-ISSN: 1449-2490 ; DOI: 10.5130/portal.v2i2.99

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What Was Postcolonialism?*

Mishra, Vijay ; Hodge, Bob

New Literary History, Summer 2005, Vol.36(3), pp.375-402,497-498 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00286087 ; E-ISSN: 1080661X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (4)
 2. 2003đến2004  (2)
 3. 2005đến2006  (4)
 4. 2007đến2009  (5)
 5. Sau 2009  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (16)
 2. Bình xét khoa học  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Mishra, Vijay
 2. Mishra, V
 3. Vijay Mishra
 4. Jacobs, J. Bruce
 5. Blackburn, Susan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...