skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Mục từ tham khảo xóa Chủ đề: Software Engineering xóa Tác giả/ người sáng tác: Mishev, Bojana, Anastas xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software Engineering Practices and Principles to Increase Quality of Scientific Applications

Koteska ; Mishev, Bojana, Anastas

ICT Innovations 2012 : Secure and Intelligent Systems

ISBN: 978-3-642-37169-1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Koteska
  2. Mishev, Bojana, Anastas

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...