skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Chủ đề: Life Sciences xóa Nhan đề tạp chí: Scientific Reports (Nature Publisher Group) xóa Tác giả/ người sáng tác: Levasseur, Anthony xóa Tác giả/ người sáng tác: Mirsaeidi, Mehdi xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mycobacterium ahvazicum sp nov., the nineteenth species of the Mycobacterium simiae complex

Bouam, Amar ; Heidarieh, Parvin ; Shahraki, Abodolrazagh Hashemi ; Pourahmad, Fazel ; Mirsaeidi, Mehdi ; Hashemzadeh, Mohamad ; Baptiste, Emeline ; Armstrong, Nicholas ; Levasseur, Anthony ; Robert, Catherine ; Drancourt, Michel

Scientific Reports, 2018, Vol.8(1), pp.4138-4138 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2045-2322 ; E-ISSN: 2045-2322 ; DOI: 10.1038/s41598-018-22526-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

 1. PMC (PubMed Central)  (1)
 2. HAL (CCSd)  (1)
 3. Nature Publishing Group (CrossRef)  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Shahraki, Abodolrazagh Hashemi
 2. Baptiste, Emeline
 3. Drancourt, Michel
 4. Robert, Catherine
 5. Mirsaeidi, Mehdi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...