skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Nhan đề tạp chí: Proceedings of SPIE xóa Chủ đề: Applied Sciences xóa Nhan đề tạp chí: Image Processing and Interchange: Implementation and Systems xóa Tác giả/ người sáng tác: Miner, Richard A xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Expression language for the specification and implementation of imaging algorithms

Hatfield, Donald J ; Miner, Richard A ; Fitzgerald, Steven

Proceedings of SPIE, 30 April 1992, Vol.1659(1), pp.170-179

ISSN: 0277-786X ; DOI: 10.1117/12.58405

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Fitzgerald, Steven
  2. Pratt, William K.
  3. Arps, Ronald B.
  4. Miner, Richard A.
  5. Hatfield, Donald J.

theo chủ đề:

  1. Engineering

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...