skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Lithuanian xóa Tác giả/ người sáng tác: Mindaugas Daukšys xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Porosity parameters of cement stone containing chemical admixtures of different purpose/Cementinio akmens su skirtingos paskirties cheminiais priedais poringumo rodikliai.(Civil Engineering/Statyba)(Report)

Venckauskas, Lukas ; Dauksys, Mindaugas

Science - Future of Lithuania, Oct, 2013, Vol.5(5), p.530 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2029-2341

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lukas Venčkauskas
  2. Venckauskas, Lukas
  3. Mindaugas Daukšys
  4. Dauksys, Mindaugas

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...