skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Milobar, K. David xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviews of Book

Wagar, W. Warren ; Mcneill, William H. ; Di Cosmo, Nicola ; De Silva, Chandra R. ; Edbury, Peter ; Shepard, Jonathan ; Fernández-Armesto, Felipe ; Kooi, Christine ; Furgol, Edward ; Howard, Deborah ; Halliday, Fred ; Craig, John ; Mori, Jennifer ; Hampson, Norman ; Hill, Sarah H. ; Milobar, K. David ; Khoury, Dina Rizk ; Dal Lago, Enrico ; Cookson, J. E. ; Smyth, Jim ; Thompson, Andrew S. ; Herzog, Richard Thorburn ; Morrison, William R. ; Clayton, David ; Schoonover, Thomas ; Gibson, Craig ; Ceadel, Martin ; Crapol, Edward P. ; Beeler, John ; French, David ; Adamthwaite, Anthony ; Judge, Joan ; Till, Geoffrey ; Tachau, Frank ; Storey, Bryan C. ; Mcfadden, David W. ; Cohen, William B. ; Mckercher, B. J. C. ; Neilson, Keith ; Hess, Gary R. ; Nautz, Jürgen ; Maiolo, Joseph A. ; Millett, Allan R. ; Lukes, Igor ; White, Nicholas J. ; Kit-Ching, Chan Lau ; Ninkovich, Frank ; Chadwick, Owen ; Mcinnes, Colin ; Goda, Norman J. W. ; Scates, Bruce ; Morton, Desmond ; Dunar, Andrew J. ; Goldsworthy, David ; Naylor, Phillip C. ; Milward, Alan S. ; Singh, Anita Inder ; Abenheim, Donald ; Fierke, K. M. ; Aldrich, Richard J. ; Brigham, Robert K. ; Kaiser, Wolfram ; Wooley, Wesley T. ; Smith, Wayne S. ; Haftendorn, Helga ; Dobson, Hugo ; Maxfield, Sylvia ; Martin, Virginia ; Kitchen, Martin ; Kuzio, Taras ; Sokolsky, Joel J. ; Onuf, Nicholas ; Loveman, Brian ; Alger, Chadwick F.

The International History Review, 01 March 2003, Vol.25(1), p.119-245 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0707-5332 ; E-ISSN: 1949-6540 ; DOI: 10.1080/07075332.2003.9640993

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Fernández-Armesto, Felipe
  2. Furgol, Edward
  3. Mcinnes, Colin
  4. Milobar, K. David
  5. Beeler, John

theo chủ đề:

  1. History & Archaeology

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...