skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Modern Philology xóa JSTOR Archival Journals xóa Tác giả/ người sáng tác: Milligan, Barry xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Joyce, Chaos, and Complexity . Thomas Jackson Rice
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Joyce, Chaos, and Complexity . Thomas Jackson Rice

Weir, David

Modern Philology, 05/2000, Vol.97(4), pp.626-630 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-8232 ; E-ISSN: 1545-6951 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1086/492905

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lupton, Julia Reinhard
  2. Milligan, Barry
  3. Weir, David

theo chủ đề:

  1. Languages & Literatures

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...