skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Miller, F A xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Speckle myocardial imaging modalities for early detection of myocardial impairment in isolated left ventricular non-compaction
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Speckle myocardial imaging modalities for early detection of myocardial impairment in isolated left ventricular non-compaction

Bellavia, D. ; Michelena, H. I. ; Martinez, M. ; Pellikka, P. A. ; Bruce, C. J. ; Connolly, H. M. ; Villarraga, H. R. ; Veress, G. ; Oh, J. K. ; Miller, F. A.

Heart, 03/01/2010, Vol.96(6), pp.440-447 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1355-6037 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1136/hrt.2009.182170

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Doppler hemodynamics of 51 clinically and echocardiographically normal pulmonary valve prostheses

Novaro, G M ; Connolly, H M ; Miller, F A

Mayo Clinic proceedings, February 2001, Vol.76(2), pp.155-60 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-6196 ; PMID: 11213303 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Calcific retinal embolism as an indicator of severe unrecognised cardiovascular disease

Ramakrishna, G ; Malouf, J F ; Younge, B R ; Connolly, H M ; Miller, F A

Heart, 15 September 2005, Vol.91(9), p.1154 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1355-6037 ; E-ISSN: 1468-201X ; DOI: 10.1136/hrt.2004.041814 ; PMID: 16103545

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diet drug-related cardiac valve disease: the Mayo Clinic echocardiographic laboratory experience

Teramae, C Y ; Connolly, H M ; Grogan, M ; Miller, F A

Mayo Clinic proceedings, May 2000, Vol.75(5), pp.456-61 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-6196 ; PMID: 10807073 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Echocardiographic improvement over time after cessation of use of fenfluramine and phentermine

Hensrud, D D ; Connolly, H M ; Grogan, M ; Miller, F A ; Bailey, K R ; Jensen, M D

Mayo Clinic proceedings, December 1999, Vol.74(12), pp.1191-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-6196 ; PMID: 10593346 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Doppler hemodynamic profiles of 82 clinically and echocardiographically normal tricuspid valve prostheses

Connolly, H M ; Miller, F A ; Taylor, C L ; Naessens, J M ; Seward, J B ; Tajik, A J

Circulation, December 1993, Vol.88(6), pp.2722-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-7322 ; PMID: 8252684 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Connolly, H.M.
 2. Miller, F A
 3. Connolly, HM
 4. Miller, FA
 5. Miller, Fletcher A

theo chủ đề:

 1. Female
 2. Male
 3. Medicine
 4. Humans
 5. Abridged

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...