skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Ethnic and Racial Studies xóa Tác giả/ người sáng tác: Miles, Robert xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Short reviews

Macnicol, John ; O'Leary, Brendan ; Solomos, John ; Walvin, James ; Williams, Jenny ; Miles, Robert ; Fishman, W. J. ; Alderman, Geoffrey ; Carrier, John ; Ronen, Yehudit

Ethnic and Racial Studies, 01 October 1989, Vol.12(4), p.585-601 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.1989.9993656

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Short reviews

Kim, Kwang Chung ; Ross, Robert ; Bell, Colin ; Miles, Robert ; Jackson, Peter ; Van Den Berghe, Pierre L. ; Phoenix, Ann ; Jenkins, Richard ; Dunlop, Anne ; Hylton, Lassell‐Anthony ; Barker, Eileen ; Murphy, Michael

Ethnic and Racial Studies, 01 July 1989, Vol.12(3), p.408-428 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.1989.9993644

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book reviews

Crone, Patricia ; Nash, R. C. ; Greenberg, Kenneth S. ; Diner, Hasia R. ; Good, Anthony ; Burman, B. K. Roy ; Pettigrew, Thomas F. ; Cheung, Yuet W. ; Jenkins, Richard ; Macmillan, C. Michael ; Hein, Jeremy ; Miles, Robert ; Ainley, Beulah ; Klier, John D. ; Tropp, Asher ; Banton, Michael ; Rex, John

Ethnic and Racial Studies, 01 January 1992, Vol.15(1), p.146-171 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.1992.9993738

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book reviews

Ralph, James ; Sipress, Joel M. ; Reed, Harry A. ; Moses, Wilson J. ; Ling, Peter J. ; Lal, Barbara Ballis ; Brewer, John D. ; Welch, Susan ; King, Richard H. ; Alexander, Claire ; Oakley, Robin ; Delamont, Sara ; Menski, Werner ; Davey, Martin ; Plummer, Ken ; Light, Ivan ; Kavageorgis, Stavros ; Stone, John ; Edwards, John ; Miles, Robert ; Eley, Geoff ; Agnew, Hugh L. ; Hutchinson, John ; Levin, Michael ; Hindess, Barry ; Ben‐Zadok, Efraim

Ethnic and Racial Studies, 01 July 1995, Vol.18(3), p.648-687 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.1995.9993883

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Concerning the English problem

Miles, Robert

Ethnic and Racial Studies, 01 July 1980, Vol.3(3), p.360-363 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.1980.9993310

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Racism, fascism, and the state in recent British politics: A review essay

Miles, Robert

Ethnic and Racial Studies, 01 October 1984, Vol.7(4), p.553-560 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.1984.9993468

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Short reviews

Esman, Milton J. ; Smith, Anthony D. ; Van Amersfoort, Hans ; Oakley, Robin ; Mullard, Chris ; Miles, Robert ; Reynolds, Vernon ; Gordon, Leonard

Ethnic and Racial Studies, 01 July 1982, Vol.5(3), p.378-393 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.1982.9993385

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Short reviews

Smith, M.G. ; Kirkwood, Kenneth ; Johnson, Mark ; Mason, David ; Gullick, C. J. M. R. ; Tomlinson, Sally ; Miles, Robert ; Oakley, Robin ; Bagley, Chris ; Talai, Vered

Ethnic and Racial Studies, 01 January 1986, Vol.9(1), p.114-130 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.1986.9993517

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Short reviews

Van Den Berghe, Pierre L. ; Connor, Walker ; Kirk‐Greene, A. H. M. ; Mahuta, Robert ; Miles, Robert ; Beattie, John ; Van Der Wusten, Herman ; Burman, Stephen ; Williams, Colin H. ; Kirk‐Greene, A. H. M.

Ethnic and Racial Studies, 01 October 1978, Vol.1(4), p.484-498 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.1978.9993247

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction ‐ Europe 1993: The significance of changing patterns of migration

Miles, Robert

Ethnic and Racial Studies, 01 July 1993, Vol.16(3), p.459-466 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.1993.9993791

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Class, race and ethnicity: A critique of Cox's theory

Miles, Robert

Ethnic and Racial Studies, 01 April 1980, Vol.3(2), p.169-187 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.1980.9993298

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Miles, Robert ; Singer‐Kérel, Jeanne

Ethnic and Racial Studies, 01 July 1991, Vol.14(3), p.265-278 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.1991.9993711

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marxism versus the sociology of ‘race relations'?

Miles, Robert

Ethnic and Racial Studies, 01 April 1984, Vol.7(2), p.217-237 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.1984.9993442

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1982  (3)
 2. 1982đến1985  (3)
 3. 1986đến1990  (3)
 4. 1991đến1993  (3)
 5. Sau 1993  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Miles, Robert
 2. Miles, R.
 3. Oakley, Robin
 4. Jenkins, Richard
 5. Mahuta, Robert

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...