skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 117  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Polish xóa Tác giả/ người sáng tác: Milchert Eugeniusz xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

The manner of isolation 2-glycerin methyloepichloridine

Wroblewska Agnieszka ; Lewandowski Grzegorz ; Milchert Eugeniusz

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for the dehydrochlorination of 1,3-dichloro-2-propanol

Milchert Eugeniusz ; Bartkowiak Marcin

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for receiving 2-methylglycerine epichlorohydrin

Milchert Eugeniusz ; Wroblewska Agnieszka ; Rzepkowska Monika

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for receiving 1-alyloxy-4-glycidol oxybutane in the presence of ion liquids

Milchert Eugeniusz ; Janus Ewa ; Kaczmarczyk Elzbieta

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sposób oczyszczania epichlorohydryny

Milchert Eugeniusz ; Krzyżanowska Anna ; Bartkowiak Marcin

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

The manner of epoxidation of diallyl ethers of hydrocarbons C₃

Kaczmarczyk Elzbieta ; Janus Ewa ; Bartkowiak Marcin ; Milchert Eugeniusz

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

The manner of epoxidation of diallyl ethers of hydrocarbons C₃

Kaczmarczyk Elzbieta ; Janus Ewa ; Pelech Robert ; Milchert Eugeniusz

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

The manner of expoxidation of 1,4-bis(allioxy)buthane with 30-percent hydrogen peroxide in presence of ionic liquids

Kaczmarczyk El Bieta ; Milchert Eugeniusz ; Lewandowski Grzegorz ; Janus Ewa

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sposób otrzymywania epichlorohydryny w procesie  odchlorowodorowania 1,3-dichloro-2-propanolu

Milchert Eugeniusz

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for producing epichlorohydrin

Milchert Eugeniusz ; Krzyżanowska Anna ; Bartkowiak Marcin ; Lewandowski Grzegorz

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

The manner of obtaining 1,2-epoxy-(5Z,9E)-5,9-cyclododekadien

Lewandowski Grzegorz ; Rytwinska Estera ; Milchert Eugeniusz

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Process for the preparation of 2-methylglycidol

Wroblewska Agnieszka ; Fajdek Anna ; Milchert Eugeniusz

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for the dehydrochlorination of 1,3-dichloro-2-propanol

Milchert Eugeniusz ; Bartkowiak Marcin

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Process for the preparation of epichlorohydrin and an arrangement for the preparation of epichlorohydrin

Milchert Eugeniusz ; Krzyzanowska Anna ; Bartkowiak Marcin ; Pelech Robert

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for obtaining ß-metylglycidol

Milchert Eugeniusz ; Wroblewska Agnieszka ; Rzepkowska Monika

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Process for the preparation of 2-methylglycidol

Wroblewska Agnieszka ; Fajdek Anna ; Milchert Eugeniusz

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for obtaining 1,4-bis (glycydol oxy) butane

Milchert Eugeniusz ; Lewandowski Grzegorz ; Kaczmarczyk El Bieta

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method of obtaining the derivatives of norbornene in Diels-Alder reaction

Janus Ewa ; Stefaniak Waldemar ; Milchert Eugeniusz ; Bittner Bo Ena

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

New compound of 1-glicydoxy-4-hydroxybutane and production method of 1-glicydoxy-4-hydroxybutane

Kaczmarczyk Elzbieta ; Milchert Eugeniusz ; Pelech Robert ; Janus Ewa

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Process for the preparation of norbornene derivatives in the Diels-Alder reaction

Milchert Eugeniusz ; Bittner Bozena ; Janus Ewa

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 117  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (4)
 2. 2004đến2006  (6)
 3. 2007đến2009  (18)
 4. 2010đến2013  (58)
 5. Sau 2013  (31)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Milchert Eugeniusz
 2. Wroblewska Agnieszka
 3. Lewandowski Grzegorz
 4. Janus Ewa
 5. Bartkowiak Marcin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...